Η Μέθοδος Ντέιβις

Με την μέθοδο Davis® μπορούν να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν με επιτυχία μαθησιακά προβλήματα που προέρχονται απο την δυσλεξία, το ΔΕΠΥ (την ελλειμματική προσοχή), την υπερκινητικότητα, την υποκινητικότητα, την δυσαριθμία, την δυσγραφία και την ορθογραφία.

 

Απο πού όμως προέρχονται και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα;

 


Αιτίες και αντιμετώπιση

 

 

 

Η δυσλεξία δεν είναι μία παθολογική, αλλά μία λειτουργική κατάσταση. Η κατάσταση αυτή προέρχεται από την ψυχογνωστική μας σύγκρουση με γλωσσικά σύμβολα και περιεχόμενα όταν αυτά μας διδάσκονται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι εναρμονισμένος με τον τρόπο της αντίληψης και της νόησής μας, με αποτέλεσμα να βιώνουμε προβλήματα στον χώρο της ανάγνωσης της γραφής και της ορθογραφίας. 

 

Η γνωστική αυτή η δυσαρμονία είναι επίσης υπαίτια για την δημιουργία δυσκολιών στον χώρο των μαθηματικών, δυσκολίες, οι οποίες μπορούν να σχετίζονται με τα αριθμητικά σύμβολα, με τις αριθμητικές πράξεις ή με την λύση μαθηματικών προβλημάτων.

 


 

Πέρα από τον καθαρά μαθησιακό χώρο μία διδακτικά 

ανεπτυγμένη γνωστική δυσαρμονία μπορεί, σε συνδυασμό με επιπρόσθετους παράγοντες, όπως η ενέργεια, μία γενική ανισορροπία, η συναισθηματική σύγχυση και η ανοργάνωτη σκέψη και δράση, να οδηγήσει σε ανεπάρκεια εστιασμού προσοχής ή σε σημαντικά μειωμένη η αυξημένη τάση κινητικότητας.

 

Η λύση επομένως για την απάλειψη και της δυσλεξίας και όλων των άλλων μαθησιακών προβλημάτων κρύβεται (εφόσον έχουν ήδη αποκλειστεί κάθε γιατρικά τεκμηριωμένες παθολογικές αιτίες) ΣΤΟΝ και επιτυγχάνεται ΜΕ τον σωστό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης σε συνδυασμό με μία ψυχοργανωτικά κατάλληλη καθοδήγηση και ανατροφή!